Hệ Thống Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu Tài Nguyên Môi Trường

EDMS - GIS

Quản lý, sử dụng, khai thác và đánh giá tác động của việc khai thác tài nguyên và môi trường đến đời sống của con người là một trong những yêu cầu trọng tâm và cấp bách đối với những cơ quan, doanh nghiệp quản lý nhà nước hiện nay.
Trên thực tế các cơ quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Việt Nam đang quản lý dữ liệu một cách rời rạc, thủ công. Hiện đại hóa và nâng cao năng lực quản lý với hệ thống EDMS-GIS giúp các cơ quan, doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan đa chiều về mô hình dữ liệu tài nguyên trên bản đồ số (GIS).

Các Thành Phần Chính

cơ sở dữ liệu


  • Hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu tập trung (Data Center).
  • Phân quyền người dùng.
  • Tích hợp với các thiết bị do quan trắc môi trường.
  • Tích hợp hệ thống tiếp nhận hồ sơ một cửa, CSDL địa chính.

 tài nguyên đất và đo bản đồ


  • Quản lý thông tin dữ liệu quy hoạch sử dụng đất.
  • Quản lý thông tin đo đạc đất đai.

tài nguyên nước


  • Quản lý thông tin khai thác nước mặt, nước ngầm , xả thải và nguồn nước.

quản Lý khoáng sản


  • Quản lý thông tin thăm dò, khai thác khoáng sản.
  • Quản lý mốc khai thác khoáng sản, biến động mỏ khoáng sản.

Giám sát môi trường


  • Quản lý, phân tích thông tin quan trắc môi trường.

Hình ảnh hoạt động