HỆ THỐNG QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC TRÊN

WSMS - GIS

Nước sạch là một tài nguyên vô cùng quan trọng trong sự sống của con người trên thế giới. Bảo vệ, nâng cao chất lượng và chống thất thoát nước sạch là một trong những yêu cầu cấp bách của các doanh nghiệp cung cấp nước sạch hiện nay.
Trên thực tế các công ty cấp nước ở Việt Nam đang quản lý mạng lưới cấp nước của mình bằng các bản vẽ hoàn công trên giấy, word, excel, AutoCAD, … hiện trạng quản lý rời rạc, thiếu thống nhất. Ứng dụng hệ thống WSMS-GIS giúp doanh nghiệp tổng hợp dữ liệu để phân tích, vận hành, nâng cao năng lực quản lý và hỗ trợ ra quyết định trong quản lý chống thất thoát nước sạch của doanh nghiệp hiện nay.

Các Thành Phần Chính

quản trị cơ sở dữ liệu


 • Hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu tập trung (Data Center).
 • Phân quyền người dùng.
 • Định nghĩa hệ quy chiếu, kinh tuyến trục, múi chiếu Quốc gia VN2000.
 • Tích hợp với các hệ thống SCADA, Billing, CMS.

mạng lưới tài sản


 • Quản lý thông tin thuộc tính và không gian của tài sản cấp nước trên bản đồ.
 • Cập nhập thông tin tài sản: trực tiếp trên bản đồ, GPS, mobile, import excel, xml, …
 • Phân tích tuổi thọ, mật độ, chất liệu, đường kính tài sản.
 • Truy vấn thuộc tính và không gian của tài sản.

vận hành mạng lưới


 • Quản lý thông tin thay thế, sửa chữa, nâng cấp tài sản.
 • Vận hành đóng/mở van trên hệ thống.
 • Quản lý rủi ro trên toàn mạng lưới.

mô hình thuỷ lực


 • Tính áp lực nước cho toàn mạng lưới.
 • Phân tích chất lượng nước.
 • Thiết kế mô hình mạng lưới.

thông tin khách hàng


 • Quản lý vị trí khách hàng trên bản đồ
 • Quản lý thông tin hoá đơn khách hàng

Hình ảnh hoạt động